Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns  721/17  wniosku Danuty Sternik o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego  własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Lemierze, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0.37 ha, składającej się z działek gruntu oznaczonych na mapie numerami 1023 i 1059 , nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Iwona Waśniewska

Sygn. akt. I Ns 803/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 29 marca 2017 roku spadkodawcy Krzysztofie Marianie Miazdze (Miazga), posługującym się za życia numerem PESEL: 56010904470, ostatnio zamieszkałym przy ul. Rynek 9/12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Sąd poucza, że:

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Sygn. akt I Ns 1072/17                                                                 

Dnia 6 grudnia 2017 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 27 listopada 2017 roku został złożony przez Robertę Marzannę Dolatę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Żaka, zmarłego w dniu 1 września 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 43011008555, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 10/2.

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

                                                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                    Joanna Zięba

Dnia 16.01.20178r.                                                                                                                                                            

Sygn. akt I Ns 948/17                       

 

 

 

 

„O G Ł O S Z E N I E”

 

Na mocy art. 143 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Doroty Marcinkowskiej – Kancelaria Adwokacka ul. Wardyńskiego 15 b, 27-400 Ostrowiec Św. do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Lecha Jana Kowalskiego, syna Zygmunta i Władysławy, ostatnio  stale zamieszkałego w Ostrowcu Św. w sprawie z wniosku Ryszarda Józefa Kowalskiego o stwierdzenie nabycia spadku

 

Sygn. akt I Ns 948/17

 

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

                                                                                    

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Gawlik

Dnia 16.01.2018 r.                                                               

Sygn. akt I Ns  948/17

 

 

Sąd Rejonowy przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie w prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jako miejsce pobytu nieznanej z miejsca pobytu uczestnika Lecha Jana Kowalskiego.

Po upływie wymienionego terminu, proszę ogłoszenie to zwrócić Sądowi Rejonowemu po odnotowaniu czasookresu, przez który było ono wywieszone.

                                                                                          

 

           Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                     Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 946/17

Dnia 24 listopada 2017 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 17 października 2017 roku został złożony przez Stanisława Ostrowskiego wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Zdzisławy Ostrowskiej, zmarłej w dniu 25 lipca 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 37031904609, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Lucjana Rydla 25, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

P O U C Z E N I E
1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Zięba