Sygn. akt I Ns 255/18

Dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 5255/18 z wniosku Hanny Czajki o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Krystynę Zofię i Zdzisława małżonków Wielgus, własności nieruchomości położonej w Miłkowie, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 439/2 i 319 o łącznej powierzchni 0,0810 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby   w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

Dnia 19.04.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 108/17

 

„O g ł o s z e n i e”

                          

   W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 108/17, z wniosku Szymona Daniela Partyki,  z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego i innych, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Denkowskiej 120, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,4790 ha, oznaczoną w rejestrze gruntów 39, mającą urządzony zbiór złożonych dokumentów Zd 696.   

  Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Nc 1442/17

Dnia 3 kwietnia 2018 roku

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                            

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa GCM Global Collection Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Przemysławowi Połetkowi

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a  :

 

I. podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 7 sierpnia roku;

II. umorzyć postępowanie w sprawie;

III.  zwrócić powodowi GCM Global Collection Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

 

 U z a s a d n i e n i e

 

Pismem z dnia 23 marca 2018 roku powód GCM Global Collection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Natomiast stosownie do art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać przedmiotową czynność za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2017 roku i następnie je umorzyć.

Nadto na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) należało zwrócić powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu tj. kwotę 50 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie powołanych przepisów orzekł,  jak w sentencji postanowienia.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

 Dnia 19 kwietnia 2018 roku                                                    

Sygn. akt. I Ns 1040/17                                                            

Wnioskodawca: Ryszard Kaczmarek

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1040/17 z wniosku Ryszarda Kaczmarka, z udziałem Andrzeja Białeckiego i Marii Białeckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Białeckim, synu Jana i Marii, zmarłym dnia 17 września 2007 roku w Sandomierzu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Dnia 11 kwietnia 2018 roku

Sygn. akt I Ns 582/17

„OGŁOSZENIE”

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 582/17 z wniosku Marianny Indyka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie  własności nieruchomości składającej się z działek: o powierzchni 0,0609  ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 23, oraz działki o powierzchni 0,079 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/5 położonych w Ostrowcu Św., powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Marianny Indyka i Dyzmana Indyka jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk