Sygn. akt I Nc 1741/17Postanowienie

                                  Dnia 28 grudnia 2017 roku


Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Iwona Waśniewska

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Andrzejowi Szelągowi o zapłatę w postępowaniu upominawczym postanawia :

I.    podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 roku;
II.   umorzyć postępowanie w sprawie;
III.  zwrócić powodowi Ultimo Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu.


U z a s a d n i e n i e

Pismem procesowym wysłanym za pośrednictwem poczty w dniu 14 grudnia 2017 roku powód Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia oraz wniósł o zwrot połowy uiszczonej opłaty od pozwu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
Zgodnie z treścią art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Natomiast stosownie do art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.
Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać przedmiotową czynność za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 roku i następnie je umorzyć.
Nadto na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 j.t.) należało zwrócić powodowi połowę uiszczonej opłatę od pozwu, tj. kwotę 15 zł.
Wobec powyższego, Sąd, na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji postanowienia.