Sygn. akt: I Ns 994/17

Dnia 30 listopada 2017 roku


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza        W trybie art. 636³§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że dniu 17 października 2017 roku został złożony przez Izabelę Kowalską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Włodzimierza Kowalskiego zmarłego dnia 25 stycznia 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, posługującego się za życia numerem PESEL 32081007272, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był: Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Stawki 27/44, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

POUCZENIE
1.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art.638¹§3 pkt. 1 k.p.c.);
2.Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637§1 k.p.c. w zw. z art. 638¹§3 pkt.2 k.p.c.).

SSR Kinga Kosiarz – Michalska