Sygn. akt I Ns 946/17

Dnia 24 listopada 2017 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 17 października 2017 roku został złożony przez Stanisława Ostrowskiego wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Zdzisławy Ostrowskiej, zmarłej w dniu 25 lipca 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 37031904609, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Lucjana Rydla 25, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

P O U C Z E N I E
1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Zięba