Sygn. akt I Ns 1160/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 27 grudnia 2016 roku Antoninie Trela (PESEL: 30020406829), dla której ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski,  27-400, ul. Kopernika 32/46

 

Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk