Dnia 22.02.2018 r.
Sygn. akt  I Ns 693/17

  „O g ł o s z e n i e”

                      
  „Postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,  w sprawie o sygn. akt I  Ns 693/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty w wysokości 5.929 zł (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 8 czerwca 2017 roku, w sprawie GN.I.683.1.78.2016, za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości stanowiącej własność nieżyjącego Stanisława Żywczyka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 68/6 o powierzchni 0,0026 ha i nr 68/7 o powierzchni 0,0051 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obr. 21, ark. 5), na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku, w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłym Stanisławie Żywczyku i w częściach, w jakich spadek nabyli”.


Sędzia Sądu Rejonowego
        Tomasz Gawlik