I Ns 1106/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej dnia 07 maja 2016 roku w Godowie spadkodawczyni Zofii Mariannie Grabowskiej, posługującej się za życia numerem PESEL: 28032512982, posiadającej ostatnie miejsce stałego pobytu w miejscowości Jędrzejowice, gmina Bodzechów.

Sąd poucza, że:

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

           

                                                                  Sędzia