Sygn. akt I Ns 1044/17                                                                 

Dnia 10 stycznia 2018 roku

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  ogłasza, że w dniu 14 sierpnia 2017 roku został złożony przez Ewę Gołębiowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Zofii Wołowiec, zmarłej w dniu 1 marca 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, posługującej się za życia numerem PESEL 35072207602, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-415 Janik nr 1, gmina Kunów. 

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

                                                                                                             SSR Joanna Zięba