Dnia 4 kwietnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 141/18                                           

Wnioskodawczyni: Henryka Słapczyńska

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 141/18 z wniosku Henryki Słapczyńskiej, z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Ostrowieckiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Warszawie, Zygmunta Kasprzyka, Marii Pakuły i Barbary Jary o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości położonej
w Jędrzejowicach, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 482,
o powierzchni 0,0700 ha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim