Sygn. akt I Nc 1442/17

Dnia 3 kwietnia 2018 roku

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                            

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa GCM Global Collection Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Przemysławowi Połetkowi

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a  :

 

I. podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 7 sierpnia roku;

II. umorzyć postępowanie w sprawie;

III.  zwrócić powodowi GCM Global Collection Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

 

 U z a s a d n i e n i e

 

Pismem z dnia 23 marca 2018 roku powód GCM Global Collection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Natomiast stosownie do art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać przedmiotową czynność za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2017 roku i następnie je umorzyć.

Nadto na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) należało zwrócić powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu tj. kwotę 50 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie powołanych przepisów orzekł,  jak w sentencji postanowienia.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik