Sygn. akt I Nc 1138/16

P O S T A N O W I E N I E

                                Dnia 9 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny
w składzie następującym :

Przewodniczący:       SSR Tomasz Gawlik

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Waldemarowi Falasie
o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a  :

umorzyć postępowanie wywołane postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 roku o umorzeniu postępowania w sprawie.


U z a s a d n i e n i e

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 roku Sąd umorzył postępowanie w sprawie wobec cofnięcia pozwu przez powoda i zwrócił powodowi kwotę 422 zł tytułem uiszczonej opłaty od pozwu.
Na sutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie aktualnego adresu pobytu pozwanego, postanowieniem wydanym w dniu 4 kwietnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie.
Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.
Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie
Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Gawlik