Sygn. akt I Ns 152/18                                                          

Dnia 1 czerwca 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  ogłasza, że w dniu 14 lutego 2018 roku został złożony przez Monikę Kołodziej wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Stanisława Kołodzieja, zmarłego w dniu 02 maja 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 44122300930, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 26/44.

 

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek  o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Łukasz Stencel