Dnia 06 czerwca 2018 roku

Sygn. akt I Ns 36/18                                                                     

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 8 stycznia 2018 roku został złożony przez Weronikę Apolonię Polit wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Marii Ewy Polit, zmarłej w dniu 17 czerwca 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 48120812145, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 7/13.

 

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk