Ostrowiec Św. , dnia 9 października 2018r.

 

 

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWCU ŚW.

 

 

 

Dyrektor  Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

 

Oznaczenie konkursu - sygnatura : Adm. 111-1/18  

 

Ilość wolnych stanowisk pracy – 1 ( umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika), pełny wymiar czasu pracy

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

- sporządzanie wezwań i zawiadomień , wysyłanie korespondencji;

 

- wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno-biurowych;

 

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych

 

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych , mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

    Na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która:

 

1)    posiada wykształcenie co najmniej średnie z maturą ( preferowane wykształcenie wyższe );

 

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 

3)    ma nieposzlakowaną opinię;

 

4)    nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 

5)    nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

6)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

 

7)    posiada bardzo dobrą znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office).

 

Dodatkowe wymagania:

 

1)     Znajomość następujących aktów prawnych:

 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

( t.j. Dz.U. 2018 , poz. 23 ze zm.)

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. 2015, poz. 2316 ze zm.)

 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach  sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. 2018, poz. 577)

 

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2003r. Nr 5 , poz. 22 ze  zm.)

 

2)     samodzielność, rzetelność, komunikatywność, zdolności analityczne, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia, planowania i organizacji pracy własnej.  

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

      1) zgłoszenie do konkursu (podanie) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim , z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego ( podpisane własnoręcznie) ;

 

2)  CV  uwzględniające przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe

 

( własnoręcznie podpisane);

 

3) odpisy lub kserokopie dokumentów (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach) potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz umiejętność obsługi komputera;  

 

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

 

5) oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko stażysty ( zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018.poz.1000);

 

8) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 lub 108  (Oddział Administracyjny - I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu  lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Oddział Administracyjny  ul. Kościuszki 1 , 27-400 Ostrowiec Św.  (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego)  w terminie do dnia 22 października 2018r.

 

 

 

Zgłoszenia złożone po terminie  lub niekompletne zostaną odrzucone.

 

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 

2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności

 

3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone w dniu 29 października 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  (www.ostrowiec.sr.gov.pl), zakładka „Oferty pracy” oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu.

 

Informacje dodatkowe:

 

- materiały konkursowe nie podlegające archiwizacji, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania konkursowego;

 

- wymagane oświadczenia oraz klauzulę informacyjną  można pobrać ze strony internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim; 

 

- dodatkowe informacje można uzyskać:  P. Marzena Krzystek – Kierownik Oddziału Administracyjnego, tel. 41 /  246-20-17 .

 

 

 

                                                                Dyrektor SR w Ostrowcu Św.

 

                                                                                           Sylwia Kołodziej

 

 


 

Ogłoszenie  ikona pdf
Klauzula informacyjna ikona pdf
Oświadczenia kandydata  ikona pdf
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  ikona pdf

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu   ikona doc
Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu (wyciąg z uchwały numer 3)   ikona doc

 


Ogłoszenie wyników konkursu   ikona doc
Klauzula   ikona doc

 

 


Ogłoszenie wyników konkursu - aktualne   ikona doc
Klauzula   ikona doc