Dnia 8 sierpnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 449/18                                           

Wnioskodawca: Andrzej Graczak

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 449/18 z wniosku Andrzeja Graczaka, z udziałem Jerzego Piwnika, Marty Graczak i Marianny Pwinik,  o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Tatrockim, synu Franciszka i Marianny, zmarłym dnia 08 sierpnia 1981 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu i Fryderyce Tatrockiej, córce Jana i Michaliny, zmarłej dnia 07 marca 1993 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Dnia 8 sierpnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 181/18                                           

Wnioskodawczyni: Alicja Janasiewicz

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 181/18 z wniosku Alicji Janasiewicz z udziałem Andrzeja Wrzoska, Sławomira Noweka i Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Goździelinie, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 210, o powierzchni 0,0400 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dnia 07.08.2018 r.                                                                                                                                                              

Sygn. akt I Co 95/18                                    

„O G Ł O S Z E N I E”

 

Na mocy art. 143 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Magdaleny Pikus –wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

nieznanych dłużników Iwony Magierowskiej i Leszka Magierowskiego w sprawie z wniosku wierzyciela Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu o ustanowienie  kuratora dla  dłużników, których miejsce pobytu nie jest znane

 

Sygn. akt I Co 95/18

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

                                                                                   

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                                         Tomasz Gawlik

Dnia 7 sierpnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 1171/17                                         

Wnioskodawca:  Mirosław Stępień

 

O g ł o s z e n i e

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1171/17 z wniosku Mirosława Stępnia z udziałem Dariusza Chamery, Zygmunta Zagórskiego, Janusza Możdżeń, Gminy Nowy Słupia, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Adama Majeckiego (syna Stefana), Anny Zagórskiej, Hanny Możdżeń, Władysława Majeckiego, Stanisława Stępień, Władysława Majeckiego, Janiny Borowiec, Andrzeja Majeckiego, Marianny Majeckiej, Genowefy Dąbrowskiej, Anny Rachtan, Stanisławy Cieślik, a także Andrzeja Majeckiego, Adama Majeckiego, Piotra Majeckiego (synów Stanisława Majeckiego, będącego synem Ludwika Majeckiego), Stefanii Kowalik (córki Ludwika Majeckiego), Moniki Miśkiewicz i Dariusza Miśkiewicza (zstępnych Zofii Miśkiewicz, córki Ludwika Majeckiego) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 309, o pow. 0,91 ha oraz nr 328, o pow. 0,17 ha, położonej w Baszowicach, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Stanisława Majeckiego syna Grzegorza i Marianny małżonków Majeckich, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Sygn. akt I Ns 447/18

Dnia 27  lipca 2018 roku        

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 14 maja 2018 roku został złożony przez Angelikę Nowak wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 13 września 2011 roku spadkodawczyni Marioli Jadwidze Chojnackiej, PESEL 69101106842, dla której ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu było Os. Słoneczne 44/33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Sąd poucza, że:

1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza  (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

                                                                                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                              Tomasz Gawlik