Sygn. akt I Ns 1100/18

Dnia 15 marca 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 1100/18 z wniosku Czesława Sitarza o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego Czesława Sitarza, syna Janiny i Mieczysława, własności nieruchomości położonej w miejscowości Złota Woda, gmina Łagów, powiat kielecki, woj., świętokrzyskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 194 o powierzchni 0,9000 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza spadkobierców Franciszka Armaty zam. w Lechowie, gmina Bieliny i Antoniego Gadowskiego zam. w Woli Łagowskiej 80 aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

 

 

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 15.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 867/18

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 867/18 z wniosku Wierzytelności Glob sp. z o.o. we Wrocławiu  o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Połetku, synu Stanisława i Barbary, zmarłym 17 października 2013 roku w Lądku Zdroju, ostatnio stale zamieszkałym w Starej Dębowej Woli.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

 

                                                                                        Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                               Joanna Zięba

 

Sygn. akt I Ns 1037/18

 

Dnia 28 stycznia 2019 roku        

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 23 listopada 2018 roku został złożony przez Artura Zająca wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 18 maja 2018 roku spadkodawcy Marku Zającu, dla którego ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Sąd poucza, że:

 

 

1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

                                                                                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                              Tomasz Gawlik

 

Dnia 01.03.2019 r.

Sygn. akt  I Ns 826/18

                                                                                                                                             

 

                                                                      „O g ł o s z e n i e”

 

 

                                    W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 826/18 z wniosku Teresy Kołbuc, z udziałem Dariusza Kołbuca i innych, o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Kołbuc, córce Filipa i Balbiny, nazwisko rodowe Wodyńska, zmarłej w dniu 3 października 1975 r. w Piotrowie, gmina Łagów i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

                    Sąd wzywa spadkobierców Genowefy Kołbuc, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns 1113/18                                                               

Dnia 22 lutego 2019 roku

 

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim                         ogłasza, że w dniu 14 lutego 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Auguście Tadeuszu Jaworskim, synu Tadeusza i Józefy, zmarłym w dniu 7 listopada 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, posługującym się za życia numerem PESEL 55082806152, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była miejscowość Szewna.

P O U C Z E N I E

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).

 

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska