Dnia  15 listopada  2018 roku

Sygn. akt I Ns 598/18

 

                                                                       Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 598/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Cieciorze, córce Jana i Józefy, zmarłej dnia 14 sierpnia 1977 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W skład spadku wchodzą nieruchomość położona w Bałtowie oznaczona numerem 1613/1 o powierzchni 0,2200ha oraz nieruchomości położone w Maksymilianowie oznaczone numerami 498, 512, 577, 586 o łącznej powierzchni 2,5200 ha.

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Iwona Waśniewska

 

 

Dnia 09.11.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 1095/17

                             

         „O g ł o s z e n i e”

 

          W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1095/17, z wniosku Alicji giemzy, o stwierdzenie zasiedzenia  własności nieruchomości w postaci położonej  w Boksycce, gmina Kunów, powiat ostrowiecki,  zabudowanej  działki gruntu o powierzchni 0,0,0371 ha, oznaczonej  numerem 151/1, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.   

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców Wiesława Sienniaka, syna Henryka, aby w terminie trzech miesięcy  od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 915/18

                                                                                              

 

„O G Ł O S Z E N I E”

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 17 października 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 915/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Grzegorzu Opałce, synu Jana i Barbary, zmarłym w dniu 4 października 2017 roku, dla którego ostatnim miejscem  zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Zgoda 10/6.

 

P O U C Z E N I E

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

      Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 927/18

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

 

Dnia 22 października 201/8 roku

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział I Cywilny

Przewodniczący w osobie SSR Justyny Burdy

w sprawie z wniosku Wierzytelności Glob Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie  z udziałem Krzysztofa Mroczkowskiego, Pawła Mroczkowskiego, Waldemara Mroczkowskiego, Zdzisława Mroczkowskiego, Elżbiety Kurek i Edyty Kwiecień o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Mroczkowskiej

na podstawie art. 510 § 2 k.p.c.

 

z a r z ą d z a :

 

I.       ustanowić dla uczestniczki Elżbiety Kurek, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach;

II.    ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Urzędu Gminy
w Łagowie o na okres 1 miesiąca.

 

Dnia  23 października 2018 roku                             

Sygn. akt  I Co 1111/18

                                                                                           

 

                                  O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie  adwokat Magdaleny Pikus wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 22, do zastępowania nieznanego  z miejsca pobytu dłużnika  Wojciecha Witkowskiego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez  Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie sygn. akt I Ns 857/16.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

                                               Sędzia Sądu Rejonowego