Sygn. akt I Nc 2689/17

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 27 grudnia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący       SSR Iwona Waśniewska

 

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej

przeciwko Dorocie Lubczyńskiej

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a :

 

        I.            umorzyć postępowanie w sprawie;

     II.            stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 roku (data stempla pocztowego) powodowie Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza i Anna Gorzawska wnieśli o podjęcie postępowania. Wniosek ten nie zasługiwał na uwzględnienie i Sąd postanowieniem z dnia 17 maja                        2018 roku odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

Z powyższego wynika zatem, że wniosek o podjęcie postępowania nie został skutecznie zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia postepowania (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r.,                III CZP 74/15).

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i § 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

 

Sygn. akt I Nc 1106/17

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                               Dnia 27 grudnia 2018 roku

 

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

 

Przewodniczący        SSR Iwona Waśniewska

 

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Annie Iwanowskiej (poprzednie nazwisko Sieroń) o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 p o s t a n a w i a  :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron. 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

 

Sygn. akt I Nc 2138/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 11 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

 

Przewodniczący         SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2019 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa „Przewozy Regionalne” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Lucjuszowi Świdrowi o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a :

 

  1. uchylić nakaz zapłaty wydany w sprawie w dniu 27 września 2018 roku, sygn. akt
    I Nc 2138/18 (art. 5021 § 1 k.p.c.);
  2. umorzyć postępowanie w sprawie;
  3. zwrócić powodowi „Przewozy Regionalne” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

Pismem z dnia 3 stycznia 2019 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 5021 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty,
a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Zgodnie z brzmieniem art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

W myśl art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego                    aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

W niniejszej sprawie powód cofnął pozew w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania. W ocenie Sądu okoliczności sprawy nie wskazują na to, aby tę czynność dyspozycyjną powoda uznać za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, dlatego należało uchylić nakaz zapłaty i umorzyć postępowanie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) należało zwrócić powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu, tj. kwotę 15 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie powołanych przepisów postanowił,               jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik

Dnia 16.01.2019r.

Sygn. akt I Ns 933/18

 

 

Ogłoszenie

 

 

  „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 933/18 z wniosku Arkadiusza Muchy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Denkówku, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 231 o pow. 0,1816 ha.

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

 

                                                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                            Joanna Zięba

Dnia 11 stycznia 2019 roku                                                    

Sygn. akt. I Ns  953/18                                                            

Wnioskodawcy: Maria Pocheć

 

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 953/18 z wniosku Marii Pocheć, z udziałem: Jacka Pocheć, Łukasza Pocheć, Ireny Pocheć, Krystyny Kozieł, Zofii Lasek, Karoliny Pocheć, Magdaleny Pocheć, Małgorzaty Pocheć, Gminy Waśniów o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Waśniowie, gmina Waśniów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 1,0200 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00012843/8.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim