Sygn. akt I Ns 406/18
Dnia 9 maja 2018 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza


W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku został złożony przez Ewę Romanę Dębicką i Dariusza Marcina Różyckiego wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 17 listopada 2016 roku spadkodawczyni Alicji Różyckiej, PESEL 37020305868, dla której ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Os. Słoneczne 46/72.

Sąd poucza, że:

1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

            Sędzia Sądu Rejonowego
                Tomasz Gawlik