Dnia 06.07.2018r.                                                              

Sygn. akt I Ns 385/18                                                        

 

Ogłoszenie

 „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim  toczy się postępowanie w sprawie I Ns 385/18 wszczęte na wniosek Floriana Rafałowskiego zamieszkałego w miejscowości Magnuszew, powiat Kozienice o uznanie za zmarłego Wacława Rafałowskiego urodzonego 20.08.1896r. w miejscowości Borkowo, gmina Kolno, powiat Kolno, syna Mateusza i Tekli, mającego ostatnie znane stałe miejsce pobytu w miejscowości Pińsk (obecny teren Białorusi), który zaginął w związku z działaniami wojennymi w lutym 1940r. Sąd wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, o okolicznościach zaginięcia,  aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.”

 

                                                                       Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                              Joanna Zięba