Dnia 16.07.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 565/17

 

„O g ł o s z e n i e”

                          

                           

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 565/17 z wniosku Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie, z udziałem Piotra Gądka, o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Krzemińskiej, córce Janusza i Ireny, zmarłej w dniu 13 października  2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.   

Sąd wzywa spadkobierców Wandy Krzemińskiej aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik