Sygn. akt I Ns 447/18

Dnia 27  lipca 2018 roku        

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 14 maja 2018 roku został złożony przez Angelikę Nowak wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 13 września 2011 roku spadkodawczyni Marioli Jadwidze Chojnackiej, PESEL 69101106842, dla której ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu było Os. Słoneczne 44/33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Sąd poucza, że:

1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza  (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

                                                                                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                              Tomasz Gawlik