Dnia 8 sierpnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 181/18                                           

Wnioskodawczyni: Alicja Janasiewicz

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 181/18 z wniosku Alicji Janasiewicz z udziałem Andrzeja Wrzoska, Sławomira Noweka i Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Goździelinie, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 210, o powierzchni 0,0400 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim