Dnia 21.08.2018r.                           
Sygn. akt I Ns 166/18

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 166/18 z wniosku Jadwigi Sałagi o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Wysokiej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 157 o pow. 0,2127 ha;
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Zięba