OGŁOSZENIE„Postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w sprawie o sygn. akt I Ns 104/18, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 1.278,33 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 33/100) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie GN.I.683.23.2017 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/5 o powierzchni 0,0019 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 33, ark. 1) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie AB.6740.161.2017.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie publicznej drogi gminnej nr 302150 klasy L –ul. Ogrodowej z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które udokumentują swoje prawa do udziału należącego do zmarłego Andrzeja Pyszniakowskiego. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.”Sędzia Sądu Rejonowego
Łukasz Stencel