Dnia 14. 09. 2018 roku      

Sygn. akt I Ns 646/18

Wnioskodawca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

 

                                       O G Ł O S Z E N I E

 

                  W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 646/18 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej  numerem 104 o powierzchni 0,4463 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów .

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże , Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione .

 

PRZEWODNICZĄCY I WYDZIAŁU CYWILNEGO SĄDU REJONOWEGO w Ostrowcu Świętokrzyskim 

SSR  Iwona Waśniewska