W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 497/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Sławomirze Żurawskim, synu Karola i Reginy, zmarłym dnia 27 stycznia 2013 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim , mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nieznany jest skład spadku po spadkodawcy.

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

 Sędzia Sądu Rejonowego

Iwona Waśniewska