Sygn. akt I Nc 3137/17

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                 Dnia 19 września 2018 roku

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący       SSR Tomasz Gawlik

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Ewelinie Zawadzkiej

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a  :

 

I.                    podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 19 marca  2018 roku;

II.                 umorzyć postępowanie w sprawie;

III.              zwrócić powodowi Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą                    w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu;

IV.              oddalić wniosek powoda Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą                         w Warszawie o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu w pozostałej części.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 23 sierpnia 2018 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia i wniósł                         o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu.

Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego           aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (§ 1).  Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują,    że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego         albo zmierzają do obejścia prawa (§ 4).

W myśl art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać tę czynność dyspozycyjną za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 19 marca 2018 roku i następnie je umorzyć.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku                   o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W oparciu o wskazany przepis należało więc zwrócić powodowi połowę, a nie całą uiszczoną opłatę od pozwu, bowiem zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniami o możliwości jego zaskarżenia wydano przed dokonaniem przez powoda cofnięcia pozwu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1                      i § 4 k.p.c. oraz art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych                 w sprawach cywilnych orzekł jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

 

                                                                                                            Tomasz Gawlik