Dnia 24 września 2018 roku                                

Sygn. akt. I Ns  1171/17                                      

Wnioskodawca: Mirosław Stępień

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 1171/17 z wniosku Mirosława Stępnia o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 309, o pow. 0,91 ha oraz nr 328, o pow. 0,17 ha, położonej w Baszowicach, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Stanisława Majeckiego syna Grzegorza i Marianny małżonków Majeckich, aby
w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim