Sygn. akt I Ns  297/18

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 297/18 z wniosku Jerzego Różalskiego i Elżbiety Różalskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bałtowie, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej numerem 873 o powierzchni 1,44 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów .

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego
Iwona Waśniewska