Dnia 23.10.2018 roku                                                          

Sygn. akt. I Ns 993/17                                                         

Wnioskodawca:

Czesława Wieczorska

O g ł o s z e n i e

 

   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 993/17 z wniosku Czesławy Wieczorskiej o zasiedzenie dotyczące własności nieruchomości o powierzchni 0,4400 ha, obejmującej działki nr 19,100, 101 i 193, zlokalizowane w miejscowości Kolonia Piaski nr 39 w gminie Kunów.

Nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi wieczystej. Działki uwidocznione są w wypisie z rejestru gruntów nr GK-I.6621.2.269.2018, a ich właścicielem był Adam Paprot, jednakże stan prawny tych gruntów nie został uregulowany.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Bonawentury Wieczorskiego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

                                                 Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim         

Beata Winczakiewicz