Sygn. akt I Ns 927/18

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

 

Dnia 22 października 201/8 roku

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział I Cywilny

Przewodniczący w osobie SSR Justyny Burdy

w sprawie z wniosku Wierzytelności Glob Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie  z udziałem Krzysztofa Mroczkowskiego, Pawła Mroczkowskiego, Waldemara Mroczkowskiego, Zdzisława Mroczkowskiego, Elżbiety Kurek i Edyty Kwiecień o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Mroczkowskiej

na podstawie art. 510 § 2 k.p.c.

 

z a r z ą d z a :

 

I.       ustanowić dla uczestniczki Elżbiety Kurek, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach;

II.    ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Urzędu Gminy
w Łagowie o na okres 1 miesiąca.