Dnia 04.12.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 949/18

                                                                                                                                             

 

   „O g ł o s z e n i e”

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 5 listopada 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 949/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Marii Teresie Macugowskiej, córce Jana i Otylii, zmarłej w dniu 4 lipca 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla której ostatnim miejscem  zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, u. Sienkiewicza 59A/6”

 

 

P O U C Z E N I E

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku                                   lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć                               w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące                     do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik