Sygn. akt I Nc 3022/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 29 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący       SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

przeciwko Sławomirowi Rożkowi

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron.

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Pismem z dnia 21 listopada 2018 roku (data stempla pocztowego) powód Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wniósł o podjęcie postępowania. Wniosek ten nie zasługiwał na uwzględnienie i Sąd postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

Z powyższego wynika zatem, że wniosek o podjęcie postępowania nie został skutecznie zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia postepowania (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r.,                III CZP 74/15).

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i § 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik