Sygn. akt I Ns 17/19
Dnia 21 stycznia 2019 roku

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 21 stycznia 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Krzysztofie Piotrze Śmieszek, zmarłym
w dniu 4 listopada 2016 roku, posługującym się za życia numerem PESEL 64051708713, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Dumfries (Wielka Brytania). Sporządzenie przedmiotowego spisu inwentarza Sąd polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafałowi Fronczek.


P O U C Z E N I E
osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).

SSR Joanna Zięba