Sygn. akt I Nc 2843/17

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                               Dnia 28 stycznia 2019 roku

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący        SSR Tomasz Gawlik

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Karolowi Szczerbie

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a  :

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron. 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 roku Sąd zawiesił postępowanie  z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik