Sygn. akt I Nc 1988/16

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący       SSR Tomasz Gawlik

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

przeciwko Krzysztofowi Haraźny

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a :

  1. odmówić podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 roku;
  2. umorzyć postępowanie w sprawie;
  3. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron.

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie.

Pismem z dnia 3 lutego 2018 roku (data stempla pocztowego) powód Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wniósł o podjęcie postępowania. Wniosek ten nie zasługiwał na uwzględnienie i Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 8 marca 2018 roku odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

Z powyższego wynika zatem, że wniosek o podjęcie postępowania nie został skutecznie zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia postepowania (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r., III CZP 74/15).

Podnieść należy, że wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania                            w sprawie, zawarty w piśmie złożonym w dniu 7 lutego 2019 roku, nie stanowi przeszkody  do umorzenia postępowania.

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i § 4 k.p.c. w zw. z art.  13 § 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik