Dnia 22.02.2019 r.                                                                                                                                                              

Sygn. akt I Ns 639/18                       

 

 

„O G Ł O S Z E N I E”

 

 

Na mocy art. 143 kpc ustanowiono kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Anny Łasak odbywającej aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej adwokata Łukasza Ścigały w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Klimkiewiczowskiej 15 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

dla nieznanych wierzycieli

w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Państwowego Zasobu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

o  zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

 

Sygn. akt I Ns  639/18

 

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

                                                                                    

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                        Tomasz Gawlik