Sygn. akt I Ns 1113/18                                                               

Dnia 22 lutego 2019 roku

 

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim                         ogłasza, że w dniu 14 lutego 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Auguście Tadeuszu Jaworskim, synu Tadeusza i Józefy, zmarłym w dniu 7 listopada 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, posługującym się za życia numerem PESEL 55082806152, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była miejscowość Szewna.

P O U C Z E N I E

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).

 

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska